Generalforsamling  - Indkaldelser/referater

-------------------------------------------------------------------------------


Referat generalforsamling 31.02.24

---------------------------------------------------------------------------------


Referat ekstraordinær generalforsamling 05.10.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat generalforsamling 13.09.2021

-------------------------------------------------------------------------------


Referat generalforsamling 29.01.2020

Referat generalforsamling 30.01.17

Referater tidligere generalforsamlinger

2016

Bowlingklubben Munkebo2002

R E F E R A T:

Referat af Bowling klubben Munkebo 2002´s ordinær generalforsamling d. 27.01.16

Der var fremmødt 17, af 57 medlemmer.

Punkt 1. Valg af dirigent.

Formanden ønskede, på bestyrelsens vegne, de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog vi John Westergaard Hansen som dirigent, John Westergaard blev valgt.

John Hansen takkede for valget, han konstaterede at generalforsamlingen, var lovlig indvarslet.

Punkt 2. Valg af stemmetæller:

Inga Larsen

Børge Berthelsen

Punkt 3. Beretning ved formanden.

Der er gået et år siden sidst med arbejde i klubben, året har budt på mange ting. Der har været forhandlinger med hallen, Eva og Kerteminde Kommune ang. vore baneleje, det kommer Anne nærmere ind på senere i aften.

Så har vi haft vores Munkebo CUP 2015, som slog alle tidligere rekorder, med det største overskud i klubbens historie. Vi har i bestyrelsen besluttet at over skuddet fra vores Munkebo CUP skal vi bruge på vores medlemmer. Seniorerne har været på udflugt i 2015, vi har haft vores interne turneringer – 300 nedrykker m.m. Det mener vi er til stor glæde for klubben og vores medlemmer.

Så er FBwU snart fortid, da de bliver lagt sammen med JBwU, det er på baggrund af manglende interesse/medlemmer for bowlingsporten. Vi er kun 7.800 licens spille tilbage på landsplan. Det betyder at vi muligvis skal til at spille lidt uden for Fyn, det kan være Haderslev, Fredericia og Vejle ect.

Vi har 3 hold som spiller turneringskampe, 6-mands herre hold, 4-mands damehold og 4-mands i den Open række. 6-mands herre hold, vi klare os ikke så godt, det går bedre for damerne og den Open række. Desuden har vi 3 veteranhold i klubben, og det går fint for alle 3 hold.

John efterlyst spørgsmål til formandens beretning.

Tage Møller: Jeg syntes det er en god ide med at bruge pengene fra Munkebo CUP til at ryste spillerne sammen, med forskellige aktiviteter, vi seniorer havde god udflugt.

Efter lidt sank blev formandens beretning sat til afstemning:

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 4. Fremlæggelse af regnskab ved kasseren, samt budget for 2016

Anne gennemgik regnskabet, som viser at vi kommer ud med et underskud på kr. 19.200,37

Foreningen har stadigvæk en god solid kapital.

Regnskabet blev sat til afstemning, og blev godkendt.

Budget for 2016:

Anne gennemgik budget for 2016, hvor vi har fået nedsat vores bane leje fra kr. 100.000 til kr. 70.000 årligt, og klubben er flyttet over i en anden klub under Kerteminde Kommune. Grunden dette er vi kun har få ungdomsspiller tilbage i klubben, så vi ville ikke få meget i tilskud fra Kerteminde Kommune.

Nu kan vi kan få et tilskud ”supplerende driftstilskud” på kr. 10.000 årligt. Kontingent forbliver uændret.

Efter budgettet kommer klubben ud med et lille overskud på kr.3.150. Det er selv om at overskuddet fra vores Munkebo CUP skal bruges på klubbens medlemmer.

Punkt 5. Rettidig indkomne forslag fra medlemmer.

Der er ingen indkommende forslag.

Punkt 6. Valg til bestyrelsen.

På valg var følgende:

Frede Lohmann Formand

Flemming Rasmussen Best. Medl.

Frede Lohmann og Flemming Rasmussen blev begge genvalgt til bestyrelsen.

Valg af suppleanter:

På valg var følgende:

Ani Klausen

Gerner Uhrenholdt

Ani Klausen blev genvalgt, Gerner Uhrenholdt var ikke tilstede, John Westergaard Hansen blev valgt

Valg af bilagskontrollant:

På valg var følgende:

Herbert Strange ( 2 år )

Herbert Stange blev genvalgt.

Valg af bilagskontrollant suppleant:

På valg var følgende:

Merethe Saugmann

Merethe Saugmann blev genvalgt.

Punkt 7. Eventuelt.

Der var spørgsmål omkring vores ungdomsafdeling.

1)

Kunne man ikke opsøge skoler og via denne vej få en ungdomsafdeling igen.

Bestyrelsen: Det har været prøvet, og der er mange tilbud til børn rent sportsligt, så det er svært, men vi har vinteraktiviteter igen i år i uge 7, for børn, vi prøver denne vej.

2)

Har man tænkt på at man evt. kunne lægge nogle klubber sammen, tænker på klubber som også spiller i MIC.

Bestyrelsen: Vi har snakket lidt med en klub, men vi har gjort meget opmærksomt på at DE andre klubber skal komme til os, da vi trods alt er den største klub.

Der er nye medlemskort til alle medlemmer i klubben, og det medlemskort har man indtil man ikke ønsker at være medlem af BKM2002 længer, og derefter skal kortet afleveres til klubben.

Formanden takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.

På generalforsamlingens vegne:

_____________________ ________________________ ______________________

Dirigent John Hansen Formand Frede Lohmann Kasserer Anne Stampe

 

2015

 

 

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 28. januar 2015

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent: Valgt blev Børge Berthelsen

 

Valg af stemmetællere: Valgt blev Herbert Strange og Gerner Uhrenholdt

 

Formandens beretning: Der er nu gået et år og der er kommet nye tiltag fra forbundet, som bl.a. betyder at vi skal til at spille nogle af kampene i Jylland. Det er en beslutning som blev vedtaget på et repræsentantskabsmøde, hvor man blev enige om kun at have 2 unioner, en øst og en vest, i stedet for 5, som man havde før.

Vi har også i 2014 afholdt Munkebo Cup, hvor der var god tilslutning. Vi håber på ligeså god tilslutning i 2015.

Vi havde også en intern turnering, hvor vi som noget nyt spillede 300 nedrykker, og det var der stor interesse for, så det bliver taget op igen.

Vi har så igen sagt farvel til vores ungdomsafd. da spillerne falder fra og der kun er to tilbage. Vi prøver ellers gennem spil for børnene i vinter- og efterårsferierne at få nogle til at spille, men uden resultat. Men det er åbenbart en generel tendens i andre sportsgrene også.

Resultaterne fra veteranholdene er positive fra alle 3 hold. Damerækken ligger i den øverste halvdel og de har allerede været i både Haderslev og Kolding og spille. Åben række er det hold der ligger bedst, de ligger i øjeblikket på en tredje plads. Vores herrehold er kommet i en stærk række, men håber på en plads i den bedste halvdel.

Med håbet om at vi kan holde medlemstallet oppe, selv om det på landsplan går meget ned af bakke, overgiver jeg hermed beretningen til generalforsamlingen.

Beretningen blev godkendt.

 

Regnskab ved kassereren, samt budget for 2015.

Birte gennemgik regnskabet punkt for punkt, og af regnskabet fremgik det at der var

Indtægter på    kr.140.515,21

Udgifter på       kr.144.348,50

Underskud på  kr.     3.833,29

Bankbeholdning pr. 27.12.13       kr.  64.294,68

Årets underskud                           kr.    3.833,29

Bankbeholdning pr. 31.12.14       kr.  60.461,39

Regnskabet blev godkendt.

Derefter gennemgik Birte budgettet for 2015 som viste et overskud på kr. 2.160,00

 

Indkomne forslag: Ingen.

 

 

Valg til bestyrelse:

Anne blev valgt til kasserer. (2 år)

Jens Storgaard blev valgt (2 år) ud træder Inga Larsen

Flemming Rasmussen blev valgt (1år) ud træder Birte Møller

 

Valg til Suppleant:

Ani Klausen 1. sup. (1 år) ud træder Tage Møller.

Gerner Uhrenholdt 2. sup. (1 år) ud træder Jens Storgaard.

 

Valg til bilagskontrollant:

Valgt blev Børge Berthelsen (2 år) Ud træder Jytte Jørgensen

 

Valgt til Bilagskontrollant suppleant:

Valgt blev Merethe Saugmann (1 år) ud træder Mogens Rasmussen

 

Tage Møller fortsætter som kontaktperson mellem Seniorafdelingen og bestyrelsen

 

Eventuelt:

Frede uddelte gaver til Inga, Birte og Tage som tak for godt arbejde i bestyrelsen.

Tage takkede på vegne af Birte og sig selv for mange gode år med bestyrelsesarbejde og ønskede den nye bestyrelse held og lykke med det fremtidige arbejde.

 

 

 

 

 

__________________________________________________

Dirigent: Børge BerthelsenFormand: Frede Lohmann

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 29. januar 2014.

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent: Valgt blev Benny Jørgensen.

 

Valg af stemmetællere : Valgt blev Grethe Krongård og Herbert Strange

.

Formandens beretning: Der er sket en del forandringer i bowlingunionen, den vil blive opdelt i 2 kredse, en Øst kreds og en Vest kreds hvori Fyn indgår. Det betyder at dem der spiller i fynsserien kommer til at køre til både Kolding og Vejle.

Vi har måttet melde vore ungdomshold ud af turneringen da man ganske enkelt ikke kunne samle holdene, og flere og flere meldte sig ud. Det er jo ærgerligt efter det store arbejde der er lagt i at få det til at fungere.

Der er så efterfølgende sket det at der er nye der har meldt sig til, hvoraf en del kommer fra Mesinge, så nu er der 10 ungdomsspillere.

Vore seniorspillere klarer sig godt både damer og herrer i fynsserien, men også den åbne række er gået i front selv om der startede lidt sløjt men alle har nået gode resultater.

Også holdene i veteranturneringen kæmper bravt og har mange gode kampe.

Også turneringen med Venskabsklubben PEB fungerer godt.

Vore baner er blevet fredet af kommunen denne gang, og jeg håber det fortsætter.

Banerne er blevet testet af Dif. flere gange og har vist sig at være meget fine.

Til slut en stor tak til Birte og Tage for deres store indsats i klubben.

Herefter overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

Beretningen blev godkendt.

 

Regnskab ved kassereren, samt budget for 2014:

Birte gennemgik regnskabet punkt for punkt, og af regnskabet fremgik der at der var

Indtægter på Kr.148.371,75.

Udgifter på    Kr.156.053,35

Underskud    Kr.    7.681,60

Bankbeholdning pr. 27.12.20012         Kr. 71.976,28

Årets underskud                                     Kr.   7.681,60

Bankbeholdning pr. 31.12.2013           Kr.  64.294,68

Budget for 2014.

Indtægt         Kr. 123.440,00

Udgift            Kr. 128.900,00

Underskud   Kr.     5.460,00

Der var spørgsmål til hvorfor man blev ved med at kalkulere med et underskud.

Svaret var at bestyrelsen havde besluttet at man godt kunne bruge af kassebeholdningen

da den jo er forholdsvis høj.

Regnskab og budget blev godkendt.

 

Indkomne forslag: Ingen

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

 

Frede Lohmann. Frede Lohmann. Genvalgt. (2 år)

Tove Rasmussen udmeldt af klubben og træder ud af bestyrelsen.

Valgt blev Anne Stampe (2 år)

 

Valg af Suppleanter til bestyrelsen:

På valg er: Tage Møller. Genvalgt (1 år)

                  Jens Storgaard. Genvalgt ( 1år)

 

Valg af bilagskontrollant:

På valg er Herbert Strange: Genvalgt (2 år)

Anne Stampe blev valgt til bestyrelsen.

I stedet blev valgt Jytte Jørgensen (1 år)

 

Valg som bilagskontrollantsuppleant

På valg var Mogens Rasmussen. Mogens Rasmussen genvalgt. (1år)

 

Eventuelt:

Tage fortalte at vi havde forlænget vores aftale med Eva vedr. leje af bowlingbaner med et år. Og at Cafe Timeout var blevet sponsor på vore trøjer ved at indgå aftale om en rabat på klubbens arrangementer i hallen.

Tage sluttede med at takke Anne og Frede for deres store arbejde som dommere til vore hjemmekampe.

 

 

 

 

 

Dirigent_____________________                          Formand_____________________

                      Benny Jørgensen                                                         Frede Lohmann-----------------------------------------------------------------------------------------

 

2013
Referat generalforsamling onsdag den 30. januar 2013.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent: Valgt blev Jens Storgaard.
  2. Valg af stemmetællere : Valgt blev Herbert Strange og Benny Jørgensen.
  3. Formandens beretning: Året startede med en glædelig begivenhed, nemlig klubbens 10 års jubilæum. Der var repræsentanter fra Kerteminde kommune, FbwU, andre klubber fra Fyn, samt deltagere fra vores egen klub, (mellem 60 og 70 besøgende).

Vi har også igen haft aktiviteter i skolernes vinter-og efterårsferier med god tilslutning.

Igen i år var der et budgetforslag fra Kerteminde kommune der lagde op til en besparelse på 600.000,- kr. eller lukning af bovlinghallen.

Da klubben ikke mente at der var hold i dette, fremsendte vi et brev til kommunen med vores vurdering, vi ikke mente at der var besparelser i denne størrelse. Dette medførte flere møder med kommunen, hvor Birte og Tage fremførte vore meninger. Derfor en stor tak for et stort arbejde til dem

Resultatet blev at Bowlinghallen fortsætter.

Vores Munkebo Cup var igen i år godt besøgt, med fuldt hus både lørdag og søndag. Der var do et uheld med den ene bane, der måtte tages ud af drift om lørdagen, hvilket skabte nogle problemer.

Formanden gennemgik også vore turneringsholds præstationer, der kan betegnes både gode og dårlige.

Venskabsturneringen for seniorer er også i år afviklet på en god måde. Med håb om at den kan fortsætte mange år endnu da tilslutningen er stor.

Formandens beretning blev godkendt.

  1. Regnskab ved kassereren, samt Budget for 2013.:

Kassereren gennemgik regnskabet punkt for punkt.

Der var indtægter for 146.781,85 kr. Udgifter for 152.349,61 kr. og et underskud på 5567,76 kr.

Bank 27/12.2011: 77544,04 kr.

Årets underskud:    5567,76 kr.

Bank 27/12.2012: 71976,28 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Budget for 2013: Indtægter: 132.920,- kr. Udgifter: 139.400,- kr. Undersk. 6.480,- kr.

  1. Indkomne forslag: Ingen.
  2. Valg til bestyrelse:

På valg var:

Birte Møller, genvalg for 2 år.

Inga Larsen, genvalg for 2 år.

Arly Storgaard, genvalg for 2 år.

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg var:

Tage Møller, genvalg 1 år.

John Vestergaard, ikke medlem mere.

Nyvalgt Jens Storgaard.

 

Valg til bilagskontrollant:

På valg var Anne Stampe, genvalg for 2 år.

 

Valg af suppleant til bilagskontrollant.

På valg var.

Mogens Rasmussen, genvalg for 1 år.

 

  1. Eventuelt:

Tage fortalte at vi havde fået en ny kontrakt om leje af baner for 2013, med samme indhold som den tidligere, dog med tilføjelsen,

Endvidere kan der stilles baner vederlagsfrit til rådighed i begrænset omfang på søndage eller andre dage, hvor der er ledige timer. Dette efter aftale med Eva.

 

Tage fortalte også lidt om møderne med kommunen vedrørende bowlinghallen, og om seniorernes udflugt til Galleri Galschoit, som havde været en stor oplevelse.

 

Så mente han også at det snart var på tide at klubben tænkte på evt. afløsere eller hjælpere til det arbejde Birte og han gør, da de jo ikke er så hurtigløbende mere.